Client Klient: Literárna Bašta
Year Rok: 2019
Conception Koncepcia: 
Ktorá generácia bude tou poslednou?  Prosperita uprostred Európy trvá len pár desiatok rokov. Z dnešného pohľadu sa to môže zdať ako dlhý čas, ale z historického hľadiska ide o krátke obdobie – a z geologického len o okamih. Autor vo svojich predapokalyptických textoch ukazuje predovšetkým to, aké dôležité je myslieť nemysliteľné a zvyšovať tak šance aj pre život ďalších generácií.
Vizuál ďalej rozvíja koncepciu prednášok Štyroch jazdcov apokalypsy, pomocou priamej apokalypsy drevorytov od Albrechta Dürera, ktoré sme nechali digitálne rozpadnúť v šiestich stupňoch, až na konci z pôvodnej informácie ostala abstraktná dekoláž. Na obálku sme prekvapivo nevybrali apokalyptického jazdca, ale rozpad diela Svätý Ján požierajúci knihu (patrón spisovateľov a knihtlačiarov).

Which generation will be the last one? Prosperity amid Europe lasts only for a few decades. It may look like a long time, but from the historical point of view, it is a short period – and from geolegical one – only a glimpse. In his pre-apocalpthic writings, author points to the importance of thinking the unthinkable in order to improve chances for live of next generations.
The visual is building on the concept of lectures called Four Apocalyptic Riders – by the actual apocalypse of Albrecht Duerer's woodcuts. We made them crumble apart in six stages, so there is only an abstract de-collage at the end of the book. Suprisingly we didn't choose the Apocalytic rider for the cover, but the decomposition of „The Saint Jan eating the book“ (the patron of writers and pressmans).

You may also like

Back to Top